Hotline:0236.628.4455

Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 đưa ra các yêu cầu có tính hài hòa, dựa trên các kinh nghiệm của nhiều nước và Tổ chức quốc tế về giảm thiểu tai nạn giao thông, có thể áp dụng được cho mọi quốc gia để hỗ trợ cho các tổ chức có liên quan đến việc điều hành, thiết kế hoặc vận hành và tham gia giao thông đường bộ. Mục đích của tiêu chuẩn là đưa ra công cụ giúp các tổ chức giảm bớt, cuối cùng là loại bỏ rủi ro tử vong và thương tật nặng liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ.

Về tổng thể, tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 giúp cho tổ chức thực thi hiệu quả hệ thống quản lý an toàn giao thông của mình, nhưng không đưa ra các yêu cầu cụ thể về mặt kỹ thuật hoặc chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ giao thông vận tải. Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức phải thực thi một chuỗi các biện pháp như thông qua Chính sách về đảm bảo an toàn giao thông, chỉ định người có trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ chính sách này, thông qua vai trò và trách nhiệm của tổ chức, hoạch định các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông, xác định các tình huống khẩn cấp, cách ứng phó với các tình huống này, tiến hành điều tra đối với các tình huống xảy ra tai nạn, đề xuất các phương án cải tiến.

..đang cập nhật...

Chia sẻ: