Bình Định: Đến năm 2030, 100% công trình xây dựng vốn đầu tư công sử dụng vật liệu xây không nung

Bình Định: Đến năm 2030, 100% công trình xây dựng vốn đầu tư công sử dụng vật liệu xây không nung

Bình Định: Đến năm 2030, 100% công trình xây dựng vốn đầu tư công sử dụng vật liệu xây không nung

Hotline:0236.628.4455

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng về việc triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030, UBND tỉnh đồng ý chủ trương về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2030, 100% công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công sử dụng vật liệu xây không nung.

Đối với các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên: Giai đoạn đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng tối thiểu 80% so với tổng lượng vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây), trong đó ưu tiên sử dụng vật liệu có cấu kiện nhẹ, kích thước lớn; giai đoạn đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng tối thiểu 90% so với tổng lượng vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung phải được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận. Tỉnh khuyến khích sử dụng tối đa vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Nguồn: Báo bình định.

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM