Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Hotline:0236.628.4455

Ngày 23/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 942/BXD-VLXD gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho ý kiến việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, để có cơ sở xem xét, có ý kiến, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cung cấp các hồ sơ và làm rõ một số nội dung liên quan đến đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác của doanh nghiệp: Tên đơn vị đề nghị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản khác tên đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước đây; sự phù hợp của Giấy phép khai thác khoáng sản (diện tích, tọa độ,...) so với quy hoạch átthăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tình hình hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép khai thác cho đến nay, lý do không thuê được đất, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản,...

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_942-BXD-VLXD_23032022.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 942/BXD-VLXD

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM