QCVN 16:2019/BXD

QCVN 16:2019/BXD

QCVN 16:2019/BXD

Hotline:0236.628.4455

 

 

Số hiệu quy chuẩn

QCVN 16:2019/BXD

Tên tiêu chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Năm ban hành

2019

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực từ 01/7/2020

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Nội dung sơ lược

Quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, cũng như việc chỉ định tổ chức thử nghiệm, chứng nhận lĩnh vực vật liệu xây dựng.

 

BỘ XÂY DỰNG

Số: 19/2019/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

                                                                                                                                                     _________________________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17tháng 7 năm2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật
    liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN
    16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết
    hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.
  2. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận hết hiệu lực trong khoảng thời gian Quy chuẩn này ban hành nhưng chưa có hiệu lực, sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng đó không thuộc danh mục QCVN 16:2019/BXD, tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu không phải chứng nhận, công bố hợp quy.

Tải tệp đính kèm: 

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM