Hotline:0236.628.4455
Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê cốt thép thoát nước

Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê cốt thép thoát nước

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9113:2012 yêu cầu kỹ thuật về ống bê tông cốt thép thoát nước. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ông bê tông cốt thép thoát nước là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.
Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Hiện nay Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 ban hành QCVN 16:2017/BXD. Tuy nhiên kể từ ngày 01/7/2020, sẽ được thay thế bằng QCVN 16:2019/BXD. Đối với các giấy chứng nhận hợp quy cấp trước khi QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực đến hết hiệu lực chứng nhận.
In tem QR code truy xuất nguồn gốc

In tem QR code truy xuất nguồn gốc

Dịch vụ in tem truy xuất Qr code Tem truy xuất nguồn gốc hoặc xác thực nguồn gốc trở nên phổ cập, việc in tem truy xuất có thể do cơ sơ tự in hoặc đặt các cơ sở in. Tuy nhiên phải đáp ứng tiến độ sản xuất của từng lô tem dặt in.
ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ViTEST - CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG