Hotline:0236.628.4455
Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Hiện nay Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 ban hành QCVN 16:2017/BXD. Tuy nhiên kể từ ngày 01/7/2020, sẽ được thay thế bằng QCVN 16:2019/BXD. Đối với các giấy chứng nhận hợp quy cấp trước khi QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực đến hết hiệu lực chứng nhận.
Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê cốt thép thoát nước

Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê cốt thép thoát nước

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9113:2012 yêu cầu kỹ thuật về ống bê tông cốt thép thoát nước. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ông bê tông cốt thép thoát nước là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.
Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.
Đà Nẵng
HCM