Hotline:0236.628.4455

NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN CỦA VITEST

STT

Lĩnh vực chứng nhận

Cơ quan chỉ định

Số Văn bản

01

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo TCVN

Bộ Xây dựng

Xem/Tải về

02

Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

Bộ Xây dựng Xem/Tải về
 
Chia sẻ
Đà Nẵng
HCM